อบจ.สกลนคร จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ “งานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน” 19 – 21 กย.นี้ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (พิพิธภัณฑ์ภูพาน)

อบจ.สกลนคร จัดใหญ่สุดอลังการณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงาน“เทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน” 19 – 21 กันยายน 2562 นี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (พิพิธภัณฑ์ภูพาน) ขนทัพการแสดงวิถีชนเผ่า และผลิตภัณฑ์งานฝีมือขึ้นชื่อจากกลุ่มชาติพันธุ์โชว์เต็มอัตรา พร้อมการแสดงความบันเทิงอีกเพียบ

นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า การส่งเสริมและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบบูรณาการนำวัฒนธรรมความเป็นไทย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีความเป็นไทย  เข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy    นับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ อบจ. จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจังหวัดสกลนครนั้น มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลายทางไม่ว่าด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวมากมาย “ อาทิ “หนองหาร”  ทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม อีกทั้งรอบๆบริเวณหนองหารยังมีแหล่งโบราณคดีมากมายปรากฏในชุมชนรอบหนองหาร เป็นแหล่งอาหารสำคัญ เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และนิเวศวิทยาทั้งพืชพันธุ์โบราณ สมุนไพร และสัตว์ต่างๆ ตามธรรมชาติ นอกจากนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นดินแดนแห่งพุทธรรมของพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยมีพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้วางรากฐานแนวทางปฏิบัติด้านธุดงค์กรรมฐาน ถือเป็นแหล่งธรรมะที่ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ มาเยี่ยมชม และศึกษาความเป็นมาอย่างแพร่หลาย”  

นายกอบจ.สกลนคร กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญมาอีกประการ และถือเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญคือ จังหวัดสกลนครเป็นเมืองรวมคนหลากหลายชาติพันธุ์ที่มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วย ไทลาว (ชาวอีสาน) ไทญ้อ ไทโย้ย ไทผู้ไท ไทโส้ ไทกะเลิง รวมทั้งไทยเชื้อสายจีนและเวียดนาม ที่อพยพโยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นของตนเองทั้งภาษาพูด อาหารการกิน การแต่งกาย รวมถึงวิถีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย และมีเสน่ห์ควรค่าแก่การสืบสานสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้ “ ที่ผ่านมาจังหวัดสกลนคร ได้มีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องและเป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดสกลนครในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจน ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการทำงานลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยตระหนักและให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ของรัฐและประชาชน โดยประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้จากอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากชนเผ่าต่างๆ” นายชัยมงคล กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 อบจ.สกลนคร ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงกำหนดจัด”งานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน” ขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 นี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (พิพิธภัณฑ์ภูพาน) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    “ การจัดงานงานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการบ้านชาติพันธุ์ การละเล่น วิถีชีวิตที่แตกต่าง หลากหลาย และงดงามของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้า         ภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และทำให้มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร” นายก อบจ.สกลนครกล่าวต่อไปว่า ในงานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (พิพิธภัณฑ์ภูพาน) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น  การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งไทลาว ไทญ้อ   ไทโย้ย ไทผู้ไท ไทโส้ ไทกะเลิง เป็นต้น ในรูปแบบต่างๆมากมาย พรัอมกันนี้ยังมีการออกบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์โอทอป ของดีจากจังหวัดสกลนคร เช่น ผ้าย้อมคราม กระเป๋า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์จาก       ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตจากผ้าย้อมคราม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นจะมาให้ความบันเทิงตลอดทั้งช่วงการจัดงาน “ ซึ่งงานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน ที่จัดขึ้นครั้งนี้คาดว่าจะมีมาเที่ยวชมงานทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 30,000 คน และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดสกลนครได้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอชวนเชิญผู้สนใจได้มาท่องเที่ยวงานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน ซึ่งขอรับรองว่าทุกคนจะได้มีความสุขสนุนสนานกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความประทับใจกับการได้สัมผัสถึงความงดงามแห่งวิถีกลุ่มชาติพันธ์ทุกเผ่าในจังหวัดสกลนครอย่างแน่นอน”  นายชัยมงคลกล่าวในที่สุด อนึ่ง สำหรับผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน สามารถติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์: 0-4271-7098

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai