สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ยกหมู่บ้านท่องเที่ยว 5 ชุมชน พร้อมสาธิตของดีของเด่นในชุมชนกลางเซ็นทรัล

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีจัดงานใหญ่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ยกหมู่บ้านท่องเที่ยว 5 ชุมชนมาแสดงประเพณีวัฒนธรรม พร้อมสาธิตของดีของเด่นในชุมชนกลางห้างดัง  ชม ชิม ช็อป ของดี ของเด่น เมืองอุดรจากร้านค้า 40 บูท อีกทั้งยังมีการแสดงจากนักร้องชายหญิงที่มีชื่อเสียง ระหว่างวันที่ 12 –14 สิงหาคม 2562

 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าในระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทางจังหวัดอุดรธานี โดยกรมการพัฒนาชุมชน จะจัดให้มีงานนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยการใช้กิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่จะนำผลงานไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและประชาชนทั่วไปเกิดการเรียนรู้ รับทราบ เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในด้านภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนและภาพลักษณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 
 สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้พัฒนาการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 1.หมู่บ้านศรีชมชื่น หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ 2.หมู่บ้านนาสมนึก หมู่ 6 ต.นายูง อ.นายูง 3.หมู่บ้านโคกก่อง หมู่ 11 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ 4.หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ 16 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุงและ 5.หมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 3 ต.หนองไผ่  อ.เมือง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและเข้าไปเยี่ยมชมพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวต่างๆของหมู่บ้าน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการบริการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในอันที่จะทำให้เกิดการสนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนในลักษณะต่างๆต่อไป 
  “การจัดงานในครั้งนี้เราแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือนำมาจัดนิทรรศการให้เห็นที่ในเมือง สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาลงพื้นที่ ซึ่งจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการสาธิตการทำสินค้าโอทอป นอกจากนั้นยังมีการขายสินค้า OTOP ของกินของใช้ต่างๆมากมาย 40 บูท มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจของแต่ละหมู่บ้านที่หาดูยาก นอกจากนั้นยังมีการแสดงของนักร้องที่มีชื่อเสียงภายในงานด้วย”

   “ส่วนที่ ๒ จะจัดในพื้นที่ของทั้ง ๕ ชุมชน โดยนำเอานักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆที่สนใจลงพื้นที่ไปสัมผัสชีวิตจริงกินนอนกับพี่น้องในชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนพร้อมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าการลงพื้นที่ของผู้ที่สนใจจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกช่องทางหนี่ง เพราะเมื่อไปเห็นแล้วก็ต้องมีซื้อของติดไม้ติดมือ และที่สำคัญจะมีการบอกต่อเพื่อให้คนที่สนใจได้ลงพื้นที่ไปเที่ยวไปชม สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชน”

   สำหรับงานในครั้งนี้จะจัดที่ห้างเซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai