กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การปั่นจักรยาน การวิ่ง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นอย่างดี


     จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ อย่างยั่งยืน” จึงกำหนดให้มีกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม) กิจกรรมวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (จัดขึ้นในเดือนเมษายน) และกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดจัดกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานสมุทรสงครามเล็งเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระจายตัวเข้าสู่เมืองรอง และเพื่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นที่รับทราบทั่วกันในวงกว้างด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้หลังวันแถลงข่าวกิจกรรมฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0 3471 7213  

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai