วัดปทุมวนาราม ร่วมกับ ททท. ขอเชิญร่วม “บุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ” วันเสาร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นิมนต์พระเถราจารย์ สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ที่เมตตารับอาราธนานิมนต์และนำบิณฑบาต เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระ ธรรมเทศนา ให้ชาวกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรพระเถราจารย์ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัด ป่ากลางกรุงเทพมหานครที่มีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้ใหญ่ในสวนสวย ใน “งานบุญแต่งไทย บุญใส่บาตรข้าว เหนียว ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ” วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า “งานบุญแต่งไทย บุญใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ" มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์รูปสำคัญที่เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯ สร้างขึ้น มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งประวัติการสร้างวัดและ ประวัติครูบาอาจารย์ และการเชื่อมโยงกับภาคอีสานหลายประการ ได้แก่ พระพุทธปฏิมาประธานประจำวัด พระเสริม พระแสน และพระสายน์ ตำนานสืบเนื่องกับพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ที่ชาวหนองคายเคารพ บูชาและจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันสงกรานต์ และภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังหนึ่งเดียวในประเทศ ไทย เรื่อง  เซียงเมี่ยง หรือ ศรีธนญชัย นิทานตลกขบขันทวีปัญญาที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยและชาวลาว  
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวของชาวอีสาน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า  รับฟังธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนา กับพระเถราจารย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตฺมหาเถระ จำนวน ๕ รูป ดังนี้  ๑. พระเทพมงคลญาณ (หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร  ๒. พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สัมภาส โกวิโท) รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร  ๓. พระครูสุจิณรัตนาภรณ์ (พระอาจารย์ทองแก้ว สุจิณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม เจ้าอาวาส วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า จังหวัดสกลนคร  ๔. พระครูสุทธิธรรมสังวร (พระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดท่าวังหิน จังหวัด สกลนคร  ๕. พระราชวิสุทธินายก (พระอาจารย์พรมมา จตฺตภโย) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดป่า สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร 

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ “การจัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ของชาวอีสาน” และการ สาธิตงานประเพณี “แห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย” ซึ่งจะได้ชื่นชมและร่วมประดิษฐ์ต้น ดอกไม้ ซึ่งงดงามด้วยวิถีศรัทธาในการทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาช่วงงานบุญสงกรานต์ และร่วมแห่ต้นดอกไม้ ต้นผ้าป่าและเครื่องบูชาไปสักการะพระพุทธปฏิมาประธาน พระเสริม พระแสนและพระสายน์ในพระอุโบสถ และแห่ต้นผ้าป่าสมทบการสร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ วัดปทุมวนาราม และต้นผ้าป่า สมทบการสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ พระพุทธรูปปางนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ บึงบ่อแก้ว วัด ศรัทธาราม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดปทุมวนาราม พร้อมร่วมประเพณี มหาสงกรานต์ชาวอีสาน การสรงน้ำพระพุทธรูปใน “ฮางฮด” จากวัดศรีนวลสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของจังหวัดอุบลราชธานี คำว่า ฮาง ในภาษาอีสาน คือ ราง หรือรางน้ า ทำจากไม้ ขุดเป็นร่องยาวเพื่อรดน้ำผ่านตามราง ใช้ในประเพณีสงกรานต์ในการสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์ ทั้งสองงานนี้อยู่ในประเพณีบุญเดือน ๕ ตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมชาวอีสาน ที่ยังสืบทอดส่งต่อมาถึงปัจจุบัน การจัดงานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวฯ และการจัดงานประชาสัมพันธ์งานประเพณีทั้งสองงาน ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวงานบุญประเพณีสำคัญของภาคอีสานตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในการ ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา ส่งผลต่อการ กระจายรายได้ในพื้นที่ภาคอีสาน ตามกลยุทธ์ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ “โครงการเก๋ายกก๊วนชวน เที่ยวอีสาน” โดยที่ ททท. คาดหวังว่าการจัดสาธิตกิจกรรมครั้งนี้ จะดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา สักการะพระเสริมที่วัดปทุมวนาราม และเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสักการะบูชาพระใสที่จังหวัด หนองคาย และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้”  
ขอเชิญชวนร่วมงาน “บุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถี บูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ”  ร่วมบรรยากาศความเป็นไทยอีสาน ในวันเสาร์ที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น.  สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูล ท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  www.เที่ยวอีสาน.com  Fanpage เที่ยวอีสาน.com  สำนักงาน    วัดปทุมวนาราม โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๖๔๙๔ และ ๐ ๒๒๕๑ ๖๔๗๘  Fanpage วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai