ผ้าป่าการศึกษา “กองทุนกุหลาบบ่อเกลือ”

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางศิษย์เก่าสวนกุหลาบบางส่วนของ OSK รุ่น ๑๐๒ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่ๆ เพื่อนๆ ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

โดยความเป็นมาของโครงการกองทุนกุหลาบบ่อเกลือนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครหลายโรงเรียนเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนประถมในพื้นที่จังหวัดน่าน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งโครงการกุหลาบบ่อเกลือ โรงเรียนบ่อเกลือ อยู่ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ ๕ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๒๒๐ โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ โดยมีเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา ๔ ตำบล คือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ ตำบลดงพญา ตำบลบ่อเกลือใต้ และตำบลภูฟ้า รวม ๓๙ หมู่บ้าน ซึ่งโรงเรียนบ่อเกลือ มีนักเรียนจำนวน ๔๗๖ คน โดยมีนักเรียนอยู่หลายชนเผ่า เช่น ลั๊วะ ถิ่น ม้ง มลาบรี (เผ่าตองเหลือง) และชนพื้นราบ ซึ่งนักเรียนห่างไกล กันดาร ต้องพักประจำในโรงเรียน จำนวน ๑๑๕ คน

วัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังว่าเด็กๆ ในอำเภอบ่อเกลือจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้น และสามารถประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตภายหลังจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น             ๑. เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนด้อยโอกาส             ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น             ๓. เพื่อให้สาธารณชนและองค์กรที่มีศักยภาพได้มีโอกาสให้ความอนุเคราะห์นักเรียนด้อยโอกาสและห่างไกลเพื่อเป็นสาธารณกุศลทางการศึกษา             ๔. สนับสนุนศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนกุหลาบบ่อเกลือ             ๕.โครงการห้องเรียนกุหลาบบ่อเกลือ             ๖. โครงการปรับพื้นฐานความรู้เด็กๆ โรงเรียนบ้านผักเฮือกและโรงเรียนบ้านนาขวาง โดยเป็นการ ปูพื้นฐาน เพราะเด็กสองโรงเรียนส่วนใหญ่จะเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนบ่อเกลือ             ๗.ศูนย์ฝึกวิชาชีพช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมไฟฟ้ากุหลาบบ่อเกลือ             ๘. ศูนย์ฝึกวิชาชีพมัลติมีเดียกุหลาบบ่อเกลือ             ๙. โครงการนักกีฬาช้างเผือก เพื่อต่อต้านยาเสพติดกุหลาบ             ๑๐. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษากุหลาบบ่อเกลือ             ๑๑. ศูนย์ฝึกวิชาชีพอาหารกุหลาบบ่อเกลือ             ๑๒. ศูนย์ฝึกวิชาชีพการเกษตรกุหลาบบ่อเกลือ             รวมถึงพัฒนาเด็กด้านวิชาการ โดยมีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนสอบเรียน สอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร และเข้าเรียนต่อวิทยาลัยพยาบาลของสี่เหล่าทัพ นักเรียนจ่าทหารเรือ จ่าทหารอากาศ นายสิบทหารบกและนายสิบตำรวจ ด้วยเหตุผลที่ให้เด็กสอบเข้าสถาบันเหล่านี้ เพราะเด็กจะได้เข้ารับราชการตั้งแต่เป็นนักเรียน มีเงินเดือนขณะที่เรียน เพราะเด็กในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ศิษย์เก่าสวนกุหลาบบางส่วนของ OSK รุ่น ๑๐๒ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่ๆ เพื่อนๆ ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือที่ขาดแคลน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา “กองทุนกุหลาบบ่อเกลือ” เพื่อระดมน้ำใจ ต่อยอดพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนในครั้งนี้             ทางคณะมีความยินดีที่จะร่วมโครงการดีดีในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมดีดีเช่นนี้ต่อไป

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai